Israel 1948 Interim Period Covers - Stamp Auctions

Lot 887 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Lot 887 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more


ישראל 1948 תקופת מנהלת העם
ישראל 1948 מנהלת העם - מעטפה בדאר רשום בירושלים 11/5/48 בסניף ירושלים 18 ( רחביה ). מבוילת בסדרה ראשונה של בולי ירושלים המקומיים. חתימת המומחה מרטין מרקו מאחור. מצב VF

ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Israel 1948 Interim Period Covers
Lot 899 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Lot 899 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more


ישראל 1948 תקופת מנהלת העם
ישראל 1948 מנהלת העם, ירושלים במצור. מעטפת שנשלחה לתל אביב בדאר רשום ב 14/5/48. הגיעה לתל אביב בשיירה השניה ב 21/6/48 מצב VF

ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Israel 1948 Interim Period Covers
Lot 882 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Lot 882 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more


ישראל 1948 תקופת מנהלת העם
ישראל 1948 מנהלת העם - מעטפה שנשלחה מנהריה עם חותמת " דרך הים " 13/5/48. ביול זוג בולי נהריה 50 מיל  ROULETTED פינתיים עם פס ביניים. מצב VF

ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Israel 1948 Interim Period Covers
Lot 893 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Lot 893 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more


ישראל 1948 תקופת מנהלת העם
 ישראל 1948 מנהלת העם נהריה במצור. מעטפה שנשלחה מחיפה בביול חסר נקנסה בבול המועצה המקומית נהריה 11 מיל. נדיר

ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Israel 1948 Interim Period Covers
Lot 888 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Lot 888 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more


ישראל 1948 תקופת מנהלת העם
ישראל 1948 מנהלת העם - מעטפה בדאר רשום בירושלים 18 ( רחביה ). מבוילת בסדרה שניה של בולי ירושלים המקומיים. חתומה בחותמת יום המדינה שהיתה בשימוש יום אחד בלבד ( 16/5/1948 ). חתימת המומחה מרטין מרקו מאחור. מצב VF

ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Israel 1948 Interim Period Covers
Lot 900 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Lot 900 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more


ישראל 1948 תקופת מנהלת העם
ישראל 1948 מנהלת העם, מכתב לוגו ( מאחור ) מסחרי שנשלח מבאר טוביה לבנק הפועלים בתל אביב. מבויל בבול מנדטורי וחתום בחותמת מנהלת העם. לא שכיח.

ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Israel 1948 Interim Period Covers
Lot 895 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Lot 895 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more


ישראל 1948 תקופת מנהלת העם
 ישראל 1948 מנהלת העם  מעטפת לוגו ( מאחור ) נשלחה בדאר רשום מבני ברק לתל אביב עם חותמות מנהלת ומנדט ביציאה וחותמת מנדטורית בהגעה. לא שכיח.

ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Israel 1948 Interim Period Covers
Lot 883 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Lot 883 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more


ישראל 1948 תקופת מנהלת העם
ישראל 1948 מנהלת העם - מעטפה שנשלחה מנהריה עם חותמת " דרך הים " 12/5/48. ביול זוג בולי נהריה 20 מיל ROULETTED עליונים הפוכים עם פס ביניים TETE BECHE. מצב VF

ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Israel 1948 Interim Period Covers
Lot 894 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Lot 894 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more


ישראל 1948 תקופת מנהלת העם
 ישראל 1948 מנהלת העם מעטפה מסחרית נשלחה מקופת חולים בכפר ויתקין לקופת חולים ת"א

ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Israel 1948 Interim Period Covers
Lot 889 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Lot 889 - Israel 1948 Interim Period Covers - ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more


ישראל 1948 תקופת מנהלת העם
ישראל 1948 מנהלת העם - מעטפה שנשלחה מנהריה עם חותמת " דרך הים " 17/5/48. מבוילת בגליונית קטנה של בולי נהריה. חתומה מאחור בחתימת המומחית LANGEBARTELS.

ISRASTAMPS Auction 7 Part 1 JNF KKL, Rare Judaica labels and more

Israel 1948 Interim Period Covers