Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 - Stamp Auctions

Lot 810 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1918 -  SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Lot 810 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1918 - SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

1918. TIPIÈNA GREŠKA U PRETISKU 1913, 2 f Jubilarka, pomoæno izdanje, sa tipiènom greškom u pretisku 1913 umesto 1918, na iseèku dop. karte.
1918 TYPICAL ERROR IN OVERPRIN 1913, 2 f Jubilee, provisional issue, with typical overprint error 1913 instead of 1918, on fragment of postal card.

SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1918
Lot 805 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1917 -  SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Lot 805 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1917 - SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

1917.KARLO i ZITA NEZUPÈANE: sa originalnom gumom u odliènom kvalitetu. Kat. Ferchembauer 150€.
1917 KARL AND ZITA IMPERFORATE: with original gum, very fine. Cat. Ferchembauer 150 €.

SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1917
Lot 811 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1941 -  SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Lot 811 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1941 - SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

1941. KLASIÈNA BOSNA: Priruènik maraka u tvrdom povezu knjiga jedan, specijalizovana Bosna 1878 - 1918, posveta R. Horvatu vlasniku poèasnog znaka broj jedan, izdanje HFS. jedinstvena prilika za najreði priruènik HFS-a.
1941 CLASSIC BOSNIA: Manual on stamps hardcover book one, specialized Bosnia 1878 - 1918, dedication to R. Horvat owner of honorary sign number one, HFS edition.

SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1941
Lot 806 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1917 -  SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Lot 806 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1917 - SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

1917. ODGOVARAJUÆA SOLO FRANKATURA 3 h KARLO : upotrebljena kao tarifa za štampanu stvar iz Sarajeva za Austriju. Vrlo retka odgovarajuæa tarifa u komercijalnoj korespondenciji.
1917 APPROPRIATE SINGLE FRANKING 3 h KARL: used as tariff for printed matter from Sarajevo to Austria. Very rare appropriate tariff in commercial correspondence.

SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1917
Lot 801 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1917 -  SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Lot 801 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1917 - SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

1917. KOMEMORATIVNO IZDANJE, tri kompletne serije na FD kovertama i listu, oba pisma sa crvenim a list sa crnim žigom Sarajeva + 2 × 10 h na pismu sa FD žigom KREKA.
1917 COMMEMORATIVE ISSUE, three complete sets on FD covers and page, both letters with red and page with Sarajevo cancel in black + 2×10 h on letters with FD cancel KREKA.

SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1917
Lot 807 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1918 -  SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Lot 807 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1918 - SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

1918. INVALIDI NEZUPÈANA KOMPLETNA SERIJA, ukras za zbirku, povoljno.
1918 HANDICAPPED IMPERFORATE COMPLETE SET, collection decoration, good opportunity.

SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1918
Lot 802 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1917 -  SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Lot 802 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1917 - SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

1917. SARAJEVO 7, K.und K. tip žiga u luksuznom kvalitetu na razglednici za Neundorf, sa troredim formacijskim žigom u ljubièastoj boji i 12 h Karlo solo frankaturom.
1917 SARAJEVO 7, K.und K. cancel type superb on picture postcard to Neundorf, with three-line formation cancel in violet and 12 h Karl single franking.

SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1917
Lot 808 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1918 -  SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Lot 808 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1918 - SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

1918. CRNE PROBE, Ratna siroèad, kompletna nezupæana serija probnih otisaka u crnoj boji, sa originalnom gumom.
1918 BLACK PROOFS, War Orphans, complete imperforate set of printing proofs in black, with original gum.

SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1918
Lot 803 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1917 -  SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Lot 803 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1917 - SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

1917. KOMPLETNA NEZUPÈANA SERIJA, Karlo, kompletna nezupèana serija, kljuèna vrednost sa ugaonim randa tabaka u odliènom kvalitetu.
1917 COMPLETE IMPERFORATE SET, Karl, complete imperforate set, key value with corner sheet margins, very fine.

SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1917
Lot 809 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1918 -  SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Lot 809 - Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1918 - SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

1918. PRIPREMLJENO IZDANJE, NIJE PUŠTENO U PROMET, Karlo, kompletna serija, helerske vrednosti, pripremljeno II redovno izdanje koje nije pušteno u opticaj. Odlièan kvalitet..
1918 PREPARED ISSUE, NOT PUT IN CIRCULATION, Karl, complete set, heller denominations, prepared 2nd regular issue that was not put into circulation. Very fine.

SFK Auctions Public auction #52 Western Balkans incl. Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Yugoslavia etc.

Austrijska okupacija - izdanja 1878 -1918 / B i H, Austrian Occupation issues 1878-1918 1918