ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Stamp Auctions

Lot 626 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 626 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

3 values "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΗΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), m. VF (Hellas 278/280)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 621 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 621 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

2 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black (reading up). Error: Large "I" at "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ". VF (Hellas 246Σ17)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 631 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 631 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

20 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red and carmine overprint (reading down), u/m. VF and R!R!R! (Hellas 286)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 635 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 635 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

30 lep. in marginal B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" carmine overprint (reading up), u/m. Signed by Cosmopoulos. VF (Hellas 296 - cat.price 1440E)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 616 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 616 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

30 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up), m. Variety: "ΔΟΙΚΗΣΙΣ" instead of "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ". VF (Hellas 242B)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 617 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 85 General Stamp Sale

Lot 617 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 85 General Stamp Sale

1 lep. to 50 lep. (13 values total) with double black "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" overprint (reading up). Only the 20 lep. used, rest mint. VF (Hellas 229a, 230a, 232a/237a, 239a, 241a/244a - cat. price 265E)

Athens Auctions Public Auction 85 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 635 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 85 General Stamp Sale

Lot 635 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 85 General Stamp Sale

1 lep. in Β4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with black overprint (reading down). One stamp hinged (Hellas 251)

Athens Auctions Public Auction 85 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 640 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 85 General Stamp Sale

Lot 640 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 85 General Stamp Sale

25 lep. litho "1st Period" in corner B4 with "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" overprint (reading down). Only one hinged. Signed by A. Zeis (Hellas 262b)

Athens Auctions Public Auction 85 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 629 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 85 General Stamp Sale

Lot 629 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 85 General Stamp Sale

30 lep. engraved with ovpt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" in black (reading up), m. Variety "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΙΚΗΣΙΣ". RRR (Hellas 242BN)

Athens Auctions Public Auction 85 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 648 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 85 General Stamp Sale

Lot 648 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 85 General Stamp Sale

10 lep. lithographic issue "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" with carmine overprint (reading up), m. (Hellas 293)

Athens Auctions Public Auction 85 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ