ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Stamp Auctions

Lot 634 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 634 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

25 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" carmine overprint (reading up), m. F-VF (Hellas 295)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 626 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 626 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

3 values "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΗΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), m. VF (Hellas 278/280)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 621 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 621 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

2 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black (reading up). Error: Large "I" at "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ". VF (Hellas 246Σ17)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 631 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 631 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

20 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red and carmine overprint (reading down), u/m. VF and R!R!R! (Hellas 286)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 616 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 616 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

30 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up), m. Variety: "ΔΟΙΚΗΣΙΣ" instead of "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ". VF (Hellas 242B)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 635 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 635 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

30 lep. in marginal B4 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" carmine overprint (reading up), u/m. Signed by Cosmopoulos. VF (Hellas 296 - cat.price 1440E)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 629 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 629 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

10 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), m. One short corner. F (Hellas 282)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 622 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 622 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

25 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up), m. VF (Hellas 250)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 637 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 637 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

5 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" carmine overprint (reading up), m. VF and R! (Hellas 298)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Lot 617 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 617 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

30 lep. engraved with "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" overprint in black (reading up), m. Variety: "ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ" (Hellas 242C - cat.price 30E)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ