ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Stamp Auctions

Lot 626 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 626 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

3 values "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΗΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), m. VF (Hellas 278/280)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 50.00
Lot 621 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 621 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

2 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black (reading up). Error: Large "I" at "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ". VF (Hellas 246Σ17)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 30.00
Lot 637 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 637 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

5 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" carmine overprint (reading up), m. VF and R! (Hellas 298)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 180.00
Lot 632 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 632 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

25 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading down) and error large "I". Trace of hinge. RR and Superb (Hellas 289Σ17)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 300.00
Lot 616 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 616 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

30 lep. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up), m. Variety: "ΔΟΙΚΗΣΙΣ" instead of "ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ". VF (Hellas 242B)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 7.00
Lot 627 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 627 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

2 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" red overprint (reading up), u. VF (Hellas 279)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 25.00
Lot 622 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 622 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

25 Drs. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" black overprint (reading up), m. VF (Hellas 250)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 95.00
Lot 633 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 633 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

3 lep. in marginal B6 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" carmine overprint (reading up), u/m. VF (Hellas 292)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 40.00
Lot 617 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 617 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

30 lep. engraved with "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" overprint in black (reading up), m. Variety: "ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ" (Hellas 242C - cat.price 30E)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 9.00
Lot 628 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

Lot 628 - - 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

3 Drs. in marginal copy "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ", u/m. Variety: displaced perforation. VF (Hellas 280var)

Athens Auctions Public Auction 86 General Stamp Sale

- 1911 - 1923 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Price: € 25.00